کد جایگزین شماره همراه

بعد از اولین تراکنش در کارتخوان های لیتر به هر کاربر کد یکتایی اختصاص داده میشود که وی میتواند،هنگام خرید های بعدی یا در زمان سوختگیری به جای وارد کردن شماره همراه کد مربوطه را در دستگاه پوز وارد نماید

اعتبار شما بر اساس بنزین با نرخ ۳،۰۰۰ تومان میباشد. در زمان تغییر نرخ بنزین آزاد،میزان سوخت شما به روزرسانی خواهد شد.