0
مشتری فعال
0
فروشگاه فعال
0
جایگاه فعال

سامانه لیتر در نظر دارد بستر و شرایطی را فراهم نماید تا مشتریان بتوانند ضمن برآورده کردن نیازهای خرید خود در فروشگاه های متصل به سامانه لیتر،بدون پرداخت هزینه مازاد بنزین مصرفی خود را به صورت رایگان تامین نمایند.​

اعتبار شما بر اساس بنزین با نرخ ۳،۰۰۰ تومان میباشد. در زمان تغییر نرخ بنزین آزاد،میزان سوخت شما به روزرسانی خواهد شد.